Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Sklep internetowy www.teaandcoffee.pl prowadzony jest przez Spółkę TURAM DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabłotcach pod adresem: 38-500 Sanok, Zabłotce 156, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,KRS nr: 0000374447, REGON: 180021672, NIP: 6881254754, adres poczty elektronicznej: sklep@teaandcoffee.pl.

 

DEFINICJE

 

§ 1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1)     Sprzedającym, Usługodawcy – należy przez to rozumieć Spółkę TURAM DISTRIBUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabłotcach pod adresem: 38-500 Sanok, Zabłotce  156, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,KRS nr: 0000374447, REGON: 180021672, NIP: 6881254754, adres poczty elektronicznej: sklep@teaandcoffee.pl;

2)     Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w szczególności konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

3)     Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym  www.teaandcoffee.pl;

4)     Produkcie – należy przez to rozumieć prezentowany w Sklepie celem sprzedaży przedmiot, w tym w szczególności: kawa, herbata, czekolada, syropy barmańskie i inne;

5)     Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22k.c.);

6)     Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

7)     Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

8)     Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w szczególności Kupującego, konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi elektronicznej;

9)     Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;

10)  Koncie – należy przez to rozumieć Usługę elektroniczną stanowiąca zbiór oznaczonych indywidualnie przez Usługobiorcę nazwą (loginem)  i hasłem zasobów w systemie elektronicznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i ich statusie.

11)  Formularz zamówienia – należy przez to rozumieć Usługę elektroniczną stanowiącą dostępny w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia;

12)  Newsletterze – należy przez to rozumieć Usługę elektroniczną polegającą na świadczeniu przez Usługodawcę za pomocą poczty e-mail elektronicznej dystrybucji kolejnych edycji newslettera zwierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie;

13)  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Sklepu.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 2.

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży Produktów Kupującym oraz korzystania z dostępnych w Sklepie Usług Elektronicznych. Regulamin udostępniony jest na stronie www.teaandcoffee.pl.
 2. Kupujący przed złożeniem Zamówienia lub rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Jednocześnie z Zamówieniem lub rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej Kupujący potwierdza, iż Regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania Zamówienia lub aktywacji danej Usługi elektronicznej.
 3. Sklep prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Sklepie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie wywierają skutków z art. 543 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedający oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów.
 5. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 6. Dane zawarte w treści Sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych produktów pochodzą ze źródeł, które Sprzedający uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Sprzedającego. Tym samym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji, jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych użytkownikom.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 

§ 3.

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.
 2. Korzystanie z Usługi elektronicznej: Konto – korzystanie z tej usługi możliwe jest po wypełnieniu przez Usługobiorcę  Formularza rejestracji i kliknięciu pozycji „Zarejestruj się”. Celem rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: np. imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, nick/login, numer telefonu kontaktowego. Usługa ta jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny rezygnacji z korzystania z usługi poprzez przysłanie stosownego żądania (mailowo lub pisemnie) do Usługodawcy.
 3. Korzystanie z Usługi elektronicznej: Formularz Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka Sklepu. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub też rezygnacji ze złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.
 4. Korzystanie z Usługi elektronicznej: Newsletter - korzystanie z tej usługi rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia chęci zapisania się na Newsletter. Usługa ta jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny rezygnacji z korzystania z usługi.
 5. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy niezbędnym jest zapewnienie przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

§ 4.

 1. Zamówienia można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Widoczna na stronie Sklepu cena Produktu wyrażona jest w walucie PLN (złoty polski) i jest ceną brutto. O łącznej cenie objętych Zamówieniem Produktów oraz kosztach dostawy Kupujący jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym chwili wyrażenia oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami. Warunkiem skuteczności złożenia Zamówienia jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail informację, zawierającą oświadczenie Sprzedającego o potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży i przejęciu Zamówienia do realizacji.
 5. W efekcie złożenia Zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym Umowy Sprzedaży.  Warunki Umowy Sprzedaży określa Regulamin.
 6. Każde Zamówienie złożone w sposób właściwy otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.
 7. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w Formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta w Formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować Zamówienie.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

§ 5.

1. W ramach zakupów w Sklepie dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a)     przelewem online na rachunek bankowy Sprzedającego – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek nr 18 1050 1562 1000 0090 8030 6609 w Banku ING;

b)    płatność elektroniczna bezgotówkowa za pomocą systemu "Płatności Shoper". Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro    

c)     płatność gotówką za pobraniem.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

§ 6.

 1. Realizacja Zamówienia rozpocznie się z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub w którym Sprzedający otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt, a nie powinno być dłuższe niż 7 (siedmiu) dni liczonych od daty rozpoczęcia realizacji opisanej wcześniej.
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego produktu w chwili realizacji Zamówienia.
 3. W sytuacji, gdy Sprzedający nie może zrealizować Zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji Zamówienia, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni.
 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od Umowy Sprzedaży.

 

§ 7.

 1. Realizacja Zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w Formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. W ramach Sklepu dostępne są następujące sposoby realizacji Zamówienia:

a)     odbiór osobisty: możliwość odbioru codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-16.30.

b)    za pośrednictwem Kuriera, termin dostawy 2-4 dni robocze. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 1. Koszt przesyłki przy zakupach do kwoty 400 zł obciąża Kupującego. Powyżej tej kwoty opłata transportowa nie będzie naliczana.
 2. Wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu (powyżej) terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego. Odnosi się to w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców, określonych w ust. 2 powyżej.
 3. W razie przesłania zakupionych Produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (opisanego w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu), Kupujący niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych Produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Sprzedający realizuje zamówienia z dostawą wyłącznie na terenie Polski.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJACEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY,

ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 

§ 8.

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. O prawach konsumenta (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 683) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@teaandcoffee.pl. Konsument może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dołączanego do oświadczenia Sprzedającego o jakim mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa, od której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił uważa się za niezawartą.
 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący będący Konsumentem powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu należy dokonywać na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie (tj.: TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., 38-500 Sanok, Zabłotce 156). Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Kupujący odpowiada za zniszczenie rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Konsumentowi, dokonującemu zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, tj. w przypadku gdy:

a)     przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)    przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)    przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący, zwracając Produkt, zobowiązany jest dołączyć paragon otrzymany od Sprzedającego.
 2. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający zwraca Kupującemu  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu,  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności):
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedającego, jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej nie więcej jednak jak do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

§ 9

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy: sklep@teaandcoffee.pl lub adres: TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., 38-500 Sanok, Zabłotce 156.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 3. Sprzedający w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Kupującego ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową. W takim przypadku Produkt nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający  niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia. Jeżeli reklamację składa  Konsument, brak udzielenia przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu 1, uważa się za uznanie reklamacji.
 7. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku Konsumenta odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 10.

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących w Sklepie jest TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., 38-500 Sanok, Zabłotce 156. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów marketingowych Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Wszyscy Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Zamówienia.
 2. Zmiana danych osobowych oraz zmiana preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych możliwa jest za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach Konta.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11.

 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 683) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących Konsumentami.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01-02-2018 r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Zmiana treści Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Sprzedającego może nastąpić w przypadku:

a)     zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;

b)    zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

c)     zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;

d)    zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Sprzedającego z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;

e)     siły wyższej.

 1. Sprzedający informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, powstałych na skutek okoliczności, którym Sprzedający nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;

b)    szkody wywołane korzystaniem z serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem

c)     awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Sprzedającego.

 1. Postanowienia §11 ust. 5 nie mają zastosowania do Kupującego, będącego Konsumentem.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta  oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 5.  Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
 6. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier UPS) już od 150,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl